Premaster Gezondheidswetenschappen - Open Universiteit - Open Universiteit (2023)

nulMaster in de gezondheidswetenschappen

 • Open Universiteit/
 • Studie aanbod/
 • Master in de gezondheidswetenschappen
 • Binnenkomst
 • Inhoud
 • Lezen
 • Register
 • Kosten
 • Na het afstuderen
 • Gezondheidswetenschappen

 • Half parttime

 • 5 WIJ - 30 WIJ

 • Nederlands

 • 28 uur per krediet

 • Bepaal uw eigen leertempo

 • Verkort je studie dankzij vrijstellingen

 • 67,14 per credit (zie tabblad Kosten)

 • Academisch jaar 2022-2023

Wil je starten met een master Gezondheidswetenschappen, maar kom je nog niet in aanmerking voor toelating? Heb jij een relevante vooropleiding op HBO- of WO-niveau gevolgd? Door middel van (een deel van) de voorwaarde is het mogelijk de kennis en vaardigheden uit te breiden zodat deze voldoen aan de eisen van het masterprogramma. De nadruk wordt gelegd op onderzoeksvaardigheden en onderwerpen ter voorbereiding op een MSc in Gezondheidswetenschappen. Nadat u het eerste patroon met succes hebt voltooid, kunt u doorgaan met dit patroon.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze premastercursus is voor iedereen die eerst een masterdiploma moet behalen voordat toelating tot de master Gezondheidswetenschappen mogelijk is.

Gezondheidswetenschappen studeren aan de Open Universiteit betekent…

 • structuur, maar tegelijkertijd veel vrijheid
 • leer in je eigen tempo, flexibel en online
 • persoonlijke begeleiding en uitstekend studiemateriaal
 • persoonlijk studieadvies
 • ga van HBO naar WO met pre-master
 • Masterdiploma (MSc)

Burger Giliana

studenten

Ik wil mij meer ontwikkelen in de politieke kant van de zorg. Deze training onderzoekt gezondheidsbevordering en preventie vanuit verschillende perspectieven. Ik hou van de combinatie van psychologie, sociologie, management en informatica. Daarnaast ben ik erg nieuwsgierig naar data science en e-health.

Structuur

Het volledige pre-masterprogramma bestaat uit vier vakken: één van 15 studiepunten (Pre-master: onderzoeksmethoden en -technieken, vaste starttijd) en drie van 5 studiepunten: Praktijkonderzoek Experimenteel Onderzoek (vaste starttijd), Inleiding Gezondheidswetenschappen ( variabele starttijd) en Inleiding tot de Managementwetenschappen (variabele starttijd). In het jaarrooster wordt aangegeven wanneer de cursus start en wanneer er begeleiding gepland is. Bij je toelatingsaanvraag lees je of en hoeveel premastervakken je moet volgen om aan de master Gezondheidswetenschappen te kunnen beginnen.

Jaarprogramma

Download hier

Studieduur

De tijd die nodig is om de premaster te voltooien, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het aantal items dat u moet voltooien. Individuele cursussen zijn tussen de 5 en 15 studiepunten waard. Eén studiepunt komt overeen met 28 uren studie.

Je kunt een volledig bachelorprogramma voor gezondheidswetenschappen van 30 studiepunten in één jaar voltooien als je gemiddeld 20 uur per week studeert en de cursussen in één keer voltooit. Soms is het mogelijk om uit te stellen of te versnellen. Je studieadviseur kan je hierover adviseren. Als je niet alle onderwerpen hoeft te bekijken, kun je ze ook sneller afmaken.

Studeer academisch op jouw manier

Het Postgraduate Preparation Program in Health Sciences is een programma dat kan worden gecombineerd met werk- en gemeenschapsactiviteiten. Je studeert waar en wanneer je maar wilt. Je bestudeert cursusmateriaal, voltooit online opdrachten, neemt deel aan een beperkt aantal face-to-face bijeenkomsten en communiceert online met andere studenten en professoren. Samen met de studieadviseur bepaal je het voor jou ideale studietraject, rekening houdend met jouw persoonlijke situatie. Flexibele en gepersonaliseerde studio's!

Escort

Begeleiding door docenten en hoogleraren vindt bij elke cursus plaats via een digitale leeromgeving. Voor sommige cursussen is begeleiding beschikbaar in de vorm van praktijkgerichte of persoonlijke ontmoetingen, online of in een leercentrum (zie de relevante cursuswebsite en het jaarschema).

Als je vragen hebt over de studieplanning of voortgang, kun je altijd contact opnemen met je studieadviseur. Als u vragen heeft over de cursusinhoud, lessen of examens, neem dan contact op met uw cursusinstructeur. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling service en informatie.

Oriëntatie bijeenkomsten

Vergaderingen kunnen online of in een leercentrum worden gehouden en kunnen optioneel of verplicht zijn. Kijk op de betreffende cursuspagina voor de exacte locaties, data en tijden. Colleges worden vaak opgenomen en kunnen later worden teruggekeken. Inschrijven voor een online leerwerkplek gebeurt doorgaans via een digitale leeromgeving, na inschrijving voor een cursus.

screening examen

De cursussen worden na elk trainingskwartaal afgesloten met een schriftelijk examen en/of schriftelijke opdrachten, zoals een rapport of opdracht. Je hebt per vak drie examenkansen en een inschrijftermijn van 12 maanden, dus als je niet meteen slaagt, heb je nog tijd genoeg.

digitale omgeving

Alle cursussen worden samengesteld via een digitale leeromgeving. Hier vind je alle cursussen waarvoor je je hebt ingeschreven. De cursusomgeving bevat alle faciliteiten en informatie die nodig zijn voor het studeren: actuele mededelingen, studie-instructies, onderwerpen, taken, praktijkexamens, discussieforum en informatie over contact met docenten, begeleiding en tentamen van de cursus. Op de Onderwijsportal Gezondheidswetenschappen vindt u informatie over het programma dat de afdeling aanbiedt, zoals informatie over personeelsbeschikbaarheid, afstuderen en studiehulpmiddelen.
Daarnaast heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kun je hier een groot aantal digitale bronnen verkennen. De collectie omvat Google Science en WorldCat.

Centrum voor Studies

De Open Universiteit heeftstudie centrumverspreid naar Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor face-to-face ontmoetingen. In de cursusbibliotheek kun je door het studiemateriaal bladeren. Ook kunt u bij een leercentrum de Digitale Individuele Toets (DIT) of de Digitale Groepstoets (DGT) afleggen.

Register

Vraag gratis toelating aan voor de pre-master Gezondheidswetenschappen. Raadpleeg indien nodig vooraf je studieadviseur. De examencommissie beoordeelt of je in aanmerking komt voor toelating tot de pre-master en welke vakken je moet volgen, je ontvangt een officieel toelatingsbesluit Vraag tijdig een vergunning aan en reken op acht tot tien weken afhandeling.
Nadat je bent toegelaten tot de premaster en je toelatingsbesluit hebt ontvangen, kun je je voor elk vak inschrijvenregister.

Beginsel

Premaster kent verschillende starttijden. Het hangt af van de vakken die je in je pre-masterclasses moet volgen. Twee cursussen hebben een vaste starttijd (twee keer per jaar in september of februari; twee cursussen met variabele tijden kunnen het hele jaar door starten).
Neem contact op met je studieadviseur om de mogelijkheden te verkennen.

Prognose

Je Engelse leesvaardigheid moet op B2-niveau zijn, zodat je Engelse leerboeken en artikelen goed kunt begrijpen.

Toestemming

Het bezit van een bachelordiploma gezondheidswetenschappen of een vergelijkbaar diploma geeft directe toegang tot een masteropleiding. Als je een ander (relevant) hbo- of wo-diploma hebt, kun je worden toegelaten nadat je vooraf het premasterprogramma hebt afgerond. Meer informatie hierover vindt u op de websitestudie gids.

Ziekteverlof

Op pre-masterniveau is het volgen van de cursussen van de Examencommissie (CvE) voldoende.

Toelage

Het indienen van een aanvraag voor toelating tot de premaster is kosteloos. Als je officieel wordt toegelaten tot een premasterklas, betaal je hetzelfde tarief als het verplichte collegegeld voor premastercursussen.
Het collegegeld wordt per eenheid berekend, niet per studiejaar. Als u niet de Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft, kan het zijn dat u instellingscollegegeld moet betalen. Studiemateriaal, bijles en examens zijn bij de prijs inbegrepen. Lees er meer overKostenen kansenstudiebeurzen(levenslang leerkrediet).

Studeer je om je carrière of toekomstige baan vooruit te helpen? Dan kunt u hiervoor in aanmerking komenSTAPbegroting via het UWV. Het aanbod is momenteel beperkt. Actuele informatie vindt u op de website.

Wat kun je met je diploma?

Nadat je je bachelor- en masterstudie hebt afgerond, kun je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel. Het feit dat je in jezelf hebt geïnvesteerd en op academisch denk- en werkniveau kunt functioneren, is waardevol op de arbeidsmarkt. Zo kun je bijvoorbeeld in een politieke of leidinggevende rol werken in een multidisciplinair team, bijvoorbeeld bij een gemeente, GGD, GGD of ziekenhuis. Maar je kunt ook aan de slag als adviseur, beslisser of manager in een staffunctie of als adviseur. Daarnaast is het mogelijk om docent of onderzoeker te worden, bijvoorbeeld aan een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling. In alle gevallen kun jij goed communiceren met de betrokken partijen, hun problemen en processen begrijpen, onderlinge verschillen overwinnen en oplossingen zoeken voor deze verschillen en problemen.

Rang

Voor elke afgeronde pre-mastercursus ontvang je een cursusvoltooiingscertificaat. De voorganger eindigt niet met een diploma. Wel kunt u een uittreksel uit het dossier opvragen.

titel

Het voltooien van de pre-masteropleiding leidt niet tot een graad, maar leidt na voltooiing wel tot de graad van master in de gezondheidswetenschappen. Na afronding van de masteropleiding ontvang je een masterdiploma.

Beoordeling

Nederland heeft veertien universiteiten verenigd in de Unie van Nederlandse Universiteiten (VSNU), waarvan de Open Universiteit er één is. De onderwijsprestaties van veertien universiteiten worden vergeleken via de Nationale Studie van Studenten (NSE).ranglijstenselectiegidsen. In Keuzegids Universiteiten 2020 (vergelijking universitair afgestudeerden) en Keuzegids Masters 2019 scoort de Open Universiteit topscores in (bijna) alle veertien universitaire rankings. Zowel in de lijst van de beste universiteiten als in de rankings van alle vakgebieden waarin de Open Universiteit onderwijs geeft.

Contact

Als je vragen hebt over de premaster Gezondheidswetenschappen, kun je bij hem terechtwetenschappelijk adviseur.

Service en informatie

Stel nu een vraag

Studietips Register

Meer informatie

 • Veel Gestelde Vragen
 • Studiegids 2022-2023
 • Jaarprogramma 2022-2023

', vorige pijl: '

', }); // START VIDEO $("ou-video-article").each(function(index, element){ var w = parseInt($(this).parent().width()); var h = parseInt(w * 9/16); var mediaplayer = $(this).mediaelementplayer({ defaultVideoWidth: w, defaultVideoHeight: h, videoWidth: -1, videoHeight: -1, startVolume: 0.8, EnableAutosize: true, startVolume: 0.8, AlwaysShowControls: , χαρακτηριστικά : ['afspelen pauzeren','voortgang','huidige',''volume',''volledig scherm'], pauzeOtherPlayers: true }); }); });

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 25/06/2023

Views: 6093

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.